Integritetspolicy

För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi ibland behandla personuppgifter som tillhör fysiska personer. Syftet med den här Personuppgiftspolicyn är att informera om hur vi behandlar personuppgifter, vad de används till samt vilka som får ta del av personuppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. Vi får normalt tillgång till personuppgifter genom att personen blir kund eller anställd hos oss eller hos en av våra uppdragsgivare.
Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla:
– Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer
– Personliga uppgifter, t.ex. personnummer och ID-kopia
– Ekonomiska uppgifter, t.ex. bankkontonummer

Vad används uppgifterna till?
Vi använder personuppgifterna i första hand till att tillhandahålla tjänster och produkter i form av redovisning, lönehantering och skatterådgivning. Vi behandlar även uppgifter för att kunna följa lagar och andra författningar samt föreskrifter och
begäran från myndigheter.

Lagring av uppgifter
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att alla personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än de som uttryckligen önskas/efterfrågas. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.